Monday, 10 March 2014

Surah Yassin dalam Rumi

1 yaa siiin

2 wal qur'aanil Hakiymi

3 innaka laminal mursaliyna

4 'Alaa SiraaTim mustaqiym

5 tanziylal 'AziyzirraHiymi

6 litundhira qawmam maaa undhira aabaaauhum fahum gaafiluuna

7 laqad Haqqal qawlu 'Alaaa aktharihim fahum Laa yu'minuuna

8 innaa ja'Alnaa fiiiy a'Ånaaqihim agLaaLan fahiya ilal adhqaani fahum muqmaHuuna

9 wa ja'Alnaa mim bayni aydiyhim saddaw wa min khalfihim saddan fa-agshaynaahum fahum Laa yubSiruuna
10 wa sawaaaun 'Alayhim a-andhartahum am lam tundhirhum Laa yu'minuuna

11 innamaa tundhiru manittaba'Adhdhikra wa khashiyarraHmaana bilgaybi fabashshirhu bimagfiratiw wa ajrin kariymin

12 innaa naHnu nuHyiyl mawtaa wa naktubu maa qaddamuu wa aathaarahum wa kulla shay'in aHSaynaahu fiiiy imaamim mubiynin

13 waDrib lahum mathaLan aSHaabal qaryah idh jaaa-ahal mursaluuna

14 idh arsalnaaa ilayhimuth nayni fakadhdhabuuhumaa fa'Azzaznaa bithaalithin faqaaluuu innaaa ilaykum mursaluuna

15 qaaluu maaa antum illaa basharum mithlunaa wa maaa anzalar raHmaanu min shay'in in antum illaa takdhibuuna

16 qaaluu rabbunaa ya'Ålamu innaaa ilaykum lamursaluuna

17 wa maa 'Alaynaaa illal baLaagul mubiyn

18 qaaluuu innaa taTayyarnaa bikum lail lam tantahuu lanarjumannakum wa layamassannakum minnaa 'Adhaabun aliymun

19 qaaluu Taaairukum ma'Akum ain dhukkirtum bal antum qawmum musrifuuna

20 wa jaaa-a min aqSalmadiynati rajuluy yas'AA qaala yaa qawmittabi'UUl mursaliyna

21 ittabi'UU mal Laa yas'alukum ajraw wa hum muhtaduuna
22 wa maaliya Laaa a'Åbudulladhiy faTaraniy wa ilayhi turja'UUna

23 a-attakhidhu min duunihiii aalihatan in yuridnirraHmaanu biDurril Laa tugni 'Anniy
shafaa'Atuhum shay'aw wa Laa yunqidhuuni

24 inniiiy idhal lafiy DaLaalim mubiynin

25 inniiiy aamantu birabbikum fasma'UUn

26 qiyladkhulil jannah qaala yaa layta qawmiy ya'Ålamuuna

27 bimaa gafara liy rabbiy wa ja'Alaniy minal mukramiyna

28 wa maaa anzalnaa 'Alaa qawmihii mim ba'Ådihii min jundim minas samaaai wa maa kunnaa munziliyna
29 in kaanat illaa SayHataw waaHidatan faidhaa hum khaamiduuna

30 yaa Hasratan 'Alal'Ibaadi maa ya'tiyhim mir rasuulin iLLaa kanuu bihii yastahziuuna

31 alam yaraw kam ahlaknaa qablahum minal quruuni annahum ilayhim Laa yarji'UUna

32 wa in kullul lammaa jamiy'Ul ladaynaa muHDaruuna

33 wa aayatul lahumuL arDul maytatu aHyaynaahaa wa akhrajnaa minhaa Habban faminhu ya'kuluuna

34 wa ja'Alnaa fiyhaa jannaatim min nakhiyliw wa a'Ånaabiw wa fajjarnaa fiyhaa minal 'Uyuuni

35 liya'kuluu min thamarihii wa maa 'Amilat-hu aydiyhim
35 afaLaa yashkuruuna

36 subHaanalladhiy khalaqaL azwaaja kullahaa mimmaa tumbituL arDu wa min anfusihim wa mimmaa Laa ya'Ålamuuna

37 wa aayatul lahumullaylu naslakhu minhunnahaara faidhaa hum muZlimuuna

38 wash shamsu tajriy limustaqarril lahaa dhaalika taqdiyrul 'Aziyzil 'Aliym

39 wal qamara qaddarnaahu manaazila Hattaa 'AAdakal 'Urjuunil qadiymi

40 Lash shamsu yambagiy lahaaa an tudrikal qamara wa Lal laylu saabiqunnahaar wa kullun fiy falakiy yasbaHuuna

41 wa aayatul lahum annaa Hamalnaa dhurriyyatahum fiyl fulkil mashHuuna

42 wa khalaqnaa lahum mim mithlihii maa yarkabuuna

43 wa in nasha' nugriqhum faLaa Sariykha lahum wa Laa hum yunqadhuuna

44 illaa raHmatam minnaa wa mataa'An ilaa Hiynin

45 wa idhaa qiyla lahumuttaquu maa bayna aydiykum wa maa khalfakum la'Allakum turHamuuna

46 wa maa ta'tiyhim min aayatim min aayaati rabbihim illaa kaanuu 'Anhaa mu'ÅriDiyna

47 wa idhaa qiyla lahum anfiquu mimmaa razaqakumullaahu qaalalladhiyne kafaruu lilladhiyna aamanuuu anuT'Imu mal law yashaaaullaahu aT'Amahu in antum illaa fiy DaLaalimmubiynin

48 wa yaquuluuna mataa haadhal wa'Ådu in kuntum Saadiqiyna

49 maa yanZuruuna illaa SayHataw waaHidatan ta'khudhuhum wa hum yakhiSSimuuna

50 falaa yastaTiy'UUna tawSiyataw wa Laaa ilaaa ahlihim yarji'UUna

51 wa nufikha fiySSuuri faidhaa hum minal ajdaathi ilaa rabbihim yansiluuna

52 qaaluu yaa waylanaa mam ba'Athanaa mim marqadinaa haadhaa maa wa'AdarraHmaanu wa Sadaqal mursaluuna

53 in kaanat illaa SayHataw waaHidatan faidhaa hum jamiy'Ul ladaynaa muHDaruuna

54 falyawma Laa tuZlamu nafsun shay'aw wa Laa tujzawna illaa maa kuntum ta'Åmaluuna

55 inna aSHaabal jannatil yawma fiy shugulin faakihuun

56 hum wa azwaajuhum fiy ZiLaalin 'Alal araaaiki muttakiuuna

57 lahum fiyhaa faakihatuw wa lahum maa yadda'UUna

58 saLaamun qawLam mir rabbir raHiymin

59 wamtaazuul yawma ayyuhal mujrimuuna

60 alam a'Åhad ilaykum yaa baniiiy aadama al Laa ta'ÅbuduushshayTaana innahuu lakum 'Aduwwum mubiynun

61 wa ani'Åbuduuniy haadhaa SiraaTum mustaqiymun

62 wa laqad aDalla minkum jibillan kathiyraa afalam takuunuu ta'Åqiluuna

63 haadhihii jahannamullatiy kuntum tuu'Aduuna

64 iSlawhal yawma bimaa kuntum takfuruuna

65 alyawma nakhtimu 'ALaaa afwaahihim wa tukallimunaaa aydiyhim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuuna

66 walaw nashaaau laTamasnaa 'Alaaa a'Åyunihim fastabaquuSSiraaTa fa annaa yubSiruuna

67 walaw nashaaau lamasakhnaahum 'Alaa makaanatihim famastaTaa'UU muDiyyaw wa Laa yarji'UUna

68 wa man nu'Ammirhu nunakkishu fiyl khalq afaLaa ya'Åqiluuna
69 wa maa 'Allamnaahushshi'Åra wa maa yambagiiy lah in huwa illaa dhikruw wa qur'aanum mubiynun

70 liyundhira man kaana Hayyaw wa yaHiqqal qawlu 'Alaal kaafiriyna

71 awalam yaraw annaa khalaqnaa lahum mimmaa 'Amilat aydiynaaa an'AAman fahum lahaa maalikuuna

72 wa dhallalnaahaa lahum faminhaa rakuubuhum wa minhaa ya'kuluuna

73 wa lahum fiyhaa manaafi'U wa mashaarib afaLaa yashkuruuna

74 wattakhadhuu min duunillaahi aalihatal la'Allahum yunSaruun

75 Laa yastaTiy'UUna naSrahum wa hum lahum jundum muHDaruuna

76 faLaa yaHzunka qawluhum innaa na'Ålamu maa yusirruuna wa maa yu'Ålinuuna

77 awalam yaral insaanu annaa khalaqnaahu min nuTfatin faidhaa huwa khaSiymum mubiynun

78 waDaraba lanaa mathalaw wa nasiya khalqah qaala may yuHyiyl 'IZaama wa hiya ramiymun

79 qul yuHyiyhalladhii ansha-ahaaa awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'Aliymun

80 alladhiy ja'Ala lakum minashshajaril akhDari naaran faidhaaa antum minhu tuuqiduuna

81 awalaysalladhiy khalaqassamaawaati wal arDa biqaadirin 'Alaaa ay yakhluqa mithlahum balaa wa huwal khaLLaaqul 'Aliymun

82 innamaaa amruhuuu idhaaa araada shay'an an yaquula lahu kun fayakuunu

83 fasubHaanalladhiy biyadihii malakuutu kulli shay'iw wa ilayhi turja'UUn.

129 comments:

 1. Syukur alhamdulillah..semoga Allah permudahkan urusan awak yang buat blog ni. Bagi orang yang jahil tentang agama macam saya dan tak tau baca jawi macam saya ni, rasa amat berterima kasih sebab ada juga bacaan yang sudi ditulis dalam rumi untuk saya baca.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Syukor la dpat blajaq bca yadinn

   Delete
  2. Shukor.sama kta mendapat berkat pada yang esa.amin.

   Delete
  3. Shukor.sama kta mendapat berkat pada yang esa.amin.

   Delete
  4. terima kasih... 😊 kami yg tidak tau jawi tidak ketinggalan dlm membaca yassin

   Delete
  5. terima kasih... 😊 kami yg tidak tau jawi tidak ketinggalan dlm membaca yassin

   Delete
  6. syukur alhamdulillah bolehlah baca yasin dlm rumi sbb tk pandai baca yasin dlm bahasa quran.

   Delete
  7. Tq dengan ini saya dapat membaca yaasin.

   Delete
  8. Alhamdulillah..senang diikuti..semoga Kita sama2 dapat berkah.. Aamiin

   Delete
 2. Alhamdullilah... Terima kasih... sgt berguna dan boleh dibaca pada bila2 msa.. klu boleh hope ada baca an dlm versi audio.. boleh memdengar sambil baca dan menhafal surah yaasin.. agak tak tersilap dan tak tersalah sebutannya..

  ReplyDelete
 3. Alhamdulillah..semoga diberkati..terima kasih

  ReplyDelete
 4. Terima kasih banyak banyak :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. tkasih menyediakan.bgi yg baru pelajarinya.

   Delete
 5. Thk u very very much.ini tak mudah tapi your effort is greatly appreciated....semoga hidup anda di berkati Allah S.W.T Ameen

  ReplyDelete
 6. semoga allah memberkati kehidupan sis dunia dan akhirat . terima kasih permudahkan urusan kami semua :)

  ReplyDelete
 7. semoga allah memberkati kehidupan sis dunia dan akhirat . terima kasih permudahkan urusan kami semua :)

  ReplyDelete
 8. Terima kasih, sejak pemergian ayah saya pada 26 Nov 2014, saya masih refer yasin pada blog ni. Semoga Allah memberkati kehidupanmu.

  ReplyDelete
 9. Thx.. Semoga allah balas jasa baik cik..

  ReplyDelete
 10. Thx.. Semoga allah balas jasa baik cik..

  ReplyDelete
 11. thank semoga tuhan membalas jasa sis :)

  ReplyDelete
 12. terima kasih sis😄 amat bermanfaat semoga Allah sentiasa memberkati

  ReplyDelete
 13. Terimaksih 😘 semoga allah memberikan kebahagian kepada anda dan semua org yg anda sayangi

  ReplyDelete
  Replies
  1. haa boleh lah gune kalau saya jdi imam awak 😊

   Delete
 14. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 15. Terima kasih n semoga allah memberikan kebahagian kepada anda

  ReplyDelete
 16. Sangat bagus .. trima kasih dan alhamdulillah ... sangat membantu

  ReplyDelete
 17. terima kasih..sangat membantu :)

  ReplyDelete
 18. terima kasih..... saya akan belajar dari sikit demi sedikt...

  ReplyDelete
 19. Terima kasih ya hmm jiwa tak tenteram lah macam ada benda kacau baca yassin nih boleh juga bagi jiwa tenteram ya allah engkau jauhkanlah aku dari benda2 makhluk halus

  ReplyDelete
 20. tq. i dah lama guna link u ni bila nak baca yasin je i buka kadang kadang tengah baring pun i dok hadap baca guna link ni sambil dengar yasin dari surah.my . tapi baru ni ha nak komen. well..bagus. sebab saya dah boleh hafal sambil mendengar sikit sikit. alhamdulillah.

  ReplyDelete
 21. terima kasih... sangat membantu.. Semoga dimurahkan rezeki dan umur panjang.

  ReplyDelete
 22. Syukur alhamdulillah..semoga Allah permudahkan urusan awak yang buat blog ni. Bagi orang yang jahil tentang agama macam saya dan tak tau baca jawi macam saya ni, rasa amat berterima kasih sebab ada juga bacaan yang sudi ditulis dalam rumi untuk saya baca.

  ReplyDelete
 23. Lepas nie tolong tuliskan cara2 nak mengorat@memikat hati seseorang mengikut cara islam ye.hehehe

  ReplyDelete
 24. terima kasih kpd yg menulis yassin rumi ini. bermanfaat utk semua...semoga Allah memberkati kita semua..

  ReplyDelete
 25. tq sweetprincess.....
  smoga mmberi manfaat pd smua...
  in Shaa Allah..

  ReplyDelete
 26. tq sweetprincess.....
  smoga mmberi manfaat pd smua...
  in Shaa Allah..

  ReplyDelete
 27. Terima kasih byk2m semoga pahala mengalir pd Admin

  ReplyDelete
 28. Terima kasih byk2m semoga pahala mengalir pd Admin

  ReplyDelete
 29. TQ Sis. What a great help. Semuga Allah memberkati dan membalas baik usaha Sis.

  ReplyDelete
 30. TQ Sis. What a great help. Semuga Allah memberkati dan membalas baik usaha Sis.

  ReplyDelete
 31. TQ Sis. What a great help. Semuga Allah memberkati dan membalas baik usaha Sis.

  ReplyDelete
 32. TQ Sis. What a great help. Semuga Allah memberkati dan membalas baik usaha Sis.

  ReplyDelete
 33. Tq..baru..dah mula lancar dah bacaan
  .teme kaseh byk byk

  ReplyDelete
 34. terima kasih semoga segala urusan dipermudahkan

  ReplyDelete
 35. Teme kaseh byk byk.sykur.baru selesai..

  ReplyDelete
 36. Alhamdulillah...trima ksih bnyak2

  ReplyDelete
 37. sama-sama.. alhamdulillah dan syukur ..

  ReplyDelete
 38. Terima kasih ye , semoga allah permudahkan sgala urusan kamu & semoga allah sentiasa memberkati kamu .

  ReplyDelete
 39. Alhamdulillah saya takpandai mengaji😢 tpi dgn rumi dah dgr surah dr media saya boleh baca slow walaupun tak sempurna tetapi saya baca dgn habis😢 sedih sebak..smoga allah permudahkan segalanya..tq yg share bacaannya dalam rumi

  ReplyDelete
 40. Alhamdulillah saya takpandai mengaji😢 tpi dgn rumi dah dgr surah dr media saya boleh baca slow walaupun tak sempurna tetapi saya baca dgn habis😢 sedih sebak..smoga allah permudahkan segalanya..tq yg share bacaannya dalam rumi

  ReplyDelete
 41. Alhamdulillah, saya dapat juga ikut sedikit2... thanks a lot sis... Amin.

  ReplyDelete
 42. Semoga anda diberkati allah dan berada di golongan org2 yg beriman kerana membantu kami yg buta jawi dapat membaca yasin

  ReplyDelete
 43. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 44. Alhamdulillah semoga pahalanya terus ke kamu.

  ReplyDelete
 45. Pembetulan.. buta Quran.. bukan buta jawi..
  jawi tu tulisan Melayu.. Yassin tu Ayat Quran... x sama...
  tidak digalakan utk baca diversi rumi... hukum x kena..berbeza byk.. panjang pendek terabur... tolong belajar balik muqadam... x malu... takut kita baca kosong... biar baca ayat quran merangkak dari baca laju versi rumi x dpt pe2.. sekadar nasihat.. Sy pun baca merangkak juga....

  ReplyDelete
 46. Pembetulan.. buta Quran.. bukan buta jawi..
  jawi tu tulisan Melayu.. Yassin tu Ayat Quran... x sama...
  tidak digalakan utk baca diversi rumi... hukum x kena..berbeza byk.. panjang pendek terabur... tolong belajar balik muqadam... x malu... takut kita baca kosong... biar baca ayat quran merangkak dari baca laju versi rumi x dpt pe2.. sekadar nasihat.. Sy pun baca merangkak juga....

  ReplyDelete
 47. Alhamdulilah...Tq dear. Semoga dirahmati Allah selalu ya

  ReplyDelete
 48. Alhamdulilah...Tq dear. Semoga dirahmati Allah selalu ya

  ReplyDelete
 49. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 50. Terima kasih. May Allah bless you always.

  ReplyDelete
 51. Alhamdullilah..amat berguna kepada saya...TQ

  ReplyDelete
 52. Alhamdulilah ..syukur pada Allah

  ReplyDelete
 53. Pahala sentiasa mengalir utk sis😇

  ReplyDelete
 54. Terima kasih sangatx banyak berguna kepada ramai umat islam alhamdulillah

  ReplyDelete
 55. Terima kasih sangatx banyak berguna kepada ramai umat islam alhamdulillah

  ReplyDelete
 56. alhamdulillah.. terima kasih di atas ucapan kalian.. semoga dipermudah segala urusan.. insya allah, aamiin.

  ReplyDelete
 57. Terima kasih banyak2... Semoga Allah memberi keberkatan dan mempermudakan semua urusan kehidupan dunia & akhirat anda... Aamiin3 Ya rabbal alaamiin... .

  ReplyDelete
 58. Alhamdulillah... kalai boleh letak sikit petunjuk ttg huruf besar dan maksud harakat...

  ReplyDelete
 59. Baca bulih tp wajid ada alquran depan mata..sy cuba baca bnyk yg lari dr al quraan asal..kt sini sebutan lain dlm al quraan sebutan lain..sdikit lari sebutan akan bermaksud perkara lain..untuk latih lidah boleh..seelok2 cari guru belajar depan2

  ReplyDelete
 60. Doakan ayah saya Ab rahman bin awang supaya kuat lawan sakitnya..hilangkan sakit strok abah. .abang sayang abah😭

  ReplyDelete
 61. Mogo ALLAH bntu kamu sepoti kamu mmbntu kami yg jahil ilmu ALLA

  ReplyDelete
 62. Mogo ALLAH bntu kamu sepoti kamu mmbntu kami yg jahil ilmu ALLA

  ReplyDelete
 63. Alhamdulillah..semoga kamu sentiasa dirahmati..

  ReplyDelete
 64. Alhamdulillah, Terimakasih utk Sis, semuga Allah Swt lebih memberkati kehidupan Sis dan sesiapa yang melawat blog ini

  ReplyDelete
 65. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 66. Saya tngah baca yaasin menggunakan blog awak , terima kasih atas effort awk , dengan apa yg awk buat ini akan dapat pahala yang berlipat ganda

  ReplyDelete
 67. Ini sgt berguna kpd sy di saat buku yassin hilang

  ReplyDelete
 68. Terima kasih banyak2..alhamdulillah

  ReplyDelete
 69. Alhamdulillah...terima kasih.

  ReplyDelete
 70. Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 밤알바 information.

  ReplyDelete
 71. Alhamdulilah..terima kasih semoga kita semua dpnjgkn umr & dmrhkn rezeki selalu..Aamiin..

  ReplyDelete
 72. Alhamdulilah..terima kasih semoga kita semua dpnjgkn umr & dmrhkn rezeki selalu..Aamiin..

  ReplyDelete
 73. Alhamdulillah. Bru selesai baca yassin... Sngat berguna...

  ReplyDelete
 74. I have been searching to find a comfort or effective procedure to complete this process and I think this is the most suitable way to do it effectively. 먹튀검증

  ReplyDelete
 75. You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! 먹튀폴리스

  ReplyDelete
 76. Terima kasih kepada penulis. Kerana memudahkan saya.. Utk mbaca.. Mcm sy yg buta huruf dan jahil... Xtau agama

  ReplyDelete
 77. Terima kasih kepada penulis....
  Alhamdullila

  ReplyDelete
 78. Trima kasih.. Minta izin sy mengamalkannye..

  ReplyDelete